MURYOKO
Kanji for Muryoko

'Infinite Light'

Journal of Shin Buddhism

Main Articles

Harold Stewart

Saizo (Zuiken) Inagaki

Hisao (Zuio) Inagaki

Yoshifumi Ueda

Shojun Bando

Michio Tokunaga

Daiei Kaneko

Daisetz T. Suzuki

Wasui Tatsuguchi

John Paraskevopoulos

Other Writers

Myōkōnin O-Karu

HOME